biz hakda

Biz hakda

Biz kim

VACE yşyklandyryşy Hytaýyň Siaolan Zhongshan şäherinde döredildi. Onýyllyklaryň dowamynda täjirçilik yşyklandyryş ODM / OEM bilen üpjün etmekde ýöriteleşen deslapky kompaniýa öwrüldi.
Kompaniýa döredilen gününden bäri, VACE müşderiniň islegini kanagatlandyrýan we daşky gurşaw we giňişlik bilen sazlaşykly önümleri dizaýn etmek üçin täjirçilik yşyklandyryş ulgamynda özüni ösdürmäge çalyşýar. “Täzeçillik, çeýeligi, agzybirligi, göreşi, bitewiligi, ýeňiş -win ”VACE-ni täjirçilik yşyklandyryşynyň ODM / OEM-de güýçli bäsdeşine alyp bardy.
Dizaýndan we ösüşden başlap önümçilik we gurnama çenli prosesiň her tarapy bir üçegiň aşagynda işlenýär.yşyklandyryşymyzyň takyklygyny we hilini kepillendirmäge mümkinçilik berýär. Gysga aralyklar, ykrar edilen ýokary hilimizi saklamak bilen dersara gepleşikleri ösdürýär.
Meşhur geňeşçiler, beýik Müşderimiz we hyzmatdaşlarymyz bilen işlemek bilen, energiýany tygşytlaýan, ekologiýa taýdan arassa we professional yşyklandyryş enjamlarynyň häzirki talaplaryna laýyk gelýän önümleriň yzygiderli ösdürilmegine ygrarly, wagtyň we ondan soňky barmagymyzy dowam etdirýäris.
VACE, dünýädäki öňdebaryjy markalaryň strategiki hyzmatdaşyna öwrülen yşyklandyryş pudagynda uly bäsdeşlik ukybyna eýe.

万 聚 照明 2
Gat meýdany
Gündelik çykyş
Işgärler
WorkshopS

v

Biziň wezipämiz
Müşderiler üçin baha dörediň.
Işgärler üçin üstünlik platformalaryny dörediň.
Jemgyýet üçin baýlyk dörediň.
Has ýokary we has ýöriteleşdirilen ugurda yşyklandyryşyň ösmegine kömek ediň.

Görüşimiz
Customörite hyzmatlara üns beriň. Döredijilikli we bäsleşige ukyply birinji derejeli yşyklandyryş kompaniýasy hökmünde tanalmak we tanalmak.
Kärhananyň esasy gymmatlyklary
Täzelik, çeýeligi, agzybirligi, göreşi, bitewiligi, ýeňiş gazanmak.

Kompaniýanyň wideosy


Gepleşeliň
Islegleriňizi anyklamaga kömek edip bileris.
+ Biz bilen habarlaşyň