76720762_2462964273769487_8013963105191067648_o

Habarlar

 • Dogry CCT saýlamak

  Dogry CCT saýlamak

  zerurlyklaryňyza laýyk gelýän CCT-ni nädip saýlamaly? CCT korrelirlenen reňk temperaturasyny aňladýar we bu ýagtylyk çeşmesiniň reňkiniň ölçegidir.Adatça Kelvin (K) derejelerinde aňladylýar.Yşyklandyryş programmaňyz üçin dogry CCT saýlamak möhümdir, sebäbi umumy görnüşe täsir edip biler ...
  Koprak oka
 • Daşamak we çalt gurnamak üçin uly uniwersal dvLED displeý: 10-da üns merkezi

  Sahypamyzdaky baglanyşyklardan satyn alanyňyzda şahamça komissiýalaryny gazanyp bileris.Ine, bu nähili işleýär.Diňe iki sagadyň dowamynda 200 ″ dvLED ýa-da LED wideo diwary gurmak?Universalhliumumy displeýiň täze görnüşi muny mümkin edýär.LED we dvLED displeýleriň hemmesi bir kategoriýa boldy ...
  Koprak oka
 • Daşamak we çalt gurnamak üçin uly uniwersal dvLED displeý: 10-da üns merkezi

  Sahypamyzdaky baglanyşyklardan satyn alanyňyzda şahamça komissiýalaryny gazanyp bileris.Ine, bu nähili işleýär.Diňe iki sagadyň dowamynda 200 ″ dvLED ýa-da LED wideo diwary gurmak?Universalhliumumy displeýiň täze görnüşi muny mümkin edýär.LED we dvLED displeýleriň hemmesi bir kategoriýa boldy ...
  Koprak oka
 • Lightakyn Gündogarda VACE görkezişi |Eastakyn Gündogaryň akylly binasy

  Lightakyn Gündogarda VACE görkezişi |Eastakyn Gündogaryň akylly binasy

  2023-nji ýylyň 17-19-njy ýanwary aralygynda VACE sizi yşyklandyryş ýarmarkasyna gatnaşmaga tüýs ýürekden çagyrýar!Sizi öz kabinamyzda bejermek hoşal bolar: Z3-F38, has köp täze maslahat gelýär.Şol bir wagtyň özünde, ýarmarkadan soň boş wagtyňyz bolsa, has gowy maslahat bermek üçin kompaniýanyňyza baryp görmäge garaşýarys ...
  Koprak oka
 • Roomaşaýyş otagy çyralar bilen esasy yşyklandyryş üçin amatlymy?

  Roomaşaýyş otagy çyralar bilen esasy yşyklandyryş üçin amatlymy?

  jaýyňyzy nädip ýakmaly?Köp adamyň öýleri köplenç diňe otagynda esasy yşyklandyryş hökmünde potolok çyrasy we çilim bilen enjamlaşdyrylýar.Iň az mukdarda lampany we durmuş üçin zerur ýagtylygy gazanmagyň iň arzan usulyny ulanmagy umyt edýärler, şonuň üçin T ýöräp we tomaşa edip bilerler ...
  Koprak oka
 • Näme boldy?Täze akylly öý standartyny düşündirýäris (2022)

  Iň oňat akylly öý zerurlyklaryňyza garaşýar we buýruklara derrew jogap berýär.Her enjam üçin aýratyn programma açmaly däl ýa-da iň ýakyn gürleýjiňizde halaýan podkastyňyzyň iň soňky bölümini oýnamak üçin ses buýrugy we ses kömekçisiniň takyk utgaşmasyny ýadyňyzdan çykarmaly dälsiňiz.Competi ...
  Koprak oka
 • Funksional antikorlar ýeňil zynjyryň şahsyýetini görkezýär

  Nature.com-a gireniňiz üçin sag boluň.Ulanylýan brauzer wersiýaňyzyň çäkli CSS goldawy bar.Iň oňat tejribe üçin täzelenen brauzeri ulanmagy maslahat berýäris (ýa-da Internet Explorer-de Gabat geliş tertibini öçüriň).Şol aralykda, dowamly goldawy üpjün etmek üçin sahypany s ...
  Koprak oka
 • Griliň täzelenişi: Amerikan synag aşhanasy bilen has gowy gril

  Öýde nahar bişirmek boýunça maslahatlar we hileler hakda soraglarymyz bar bolsa, köplenç Amerikanyň synag aşhanasyndaky dostlarymyza ýüzlenýäris.Ekipa .lary griliň üstünde birnäçe sagat sarp edýärler, şonuň üçin biz “Cook's Illustrated” -iň baş redaktory Dan Souzadan gril üçin gollanma soradyk.Dolandyryş prodýuseri Sally Swi bilen gürleşýär ...
  Koprak oka
 • JCB işgärleri “durnukly” 2021-den soň 750 funt sterling baýrak alýarlar

  Gazuw-agtaryş ägirdi JCB müňlerçe zähmet çekýän Iňlis işgärlerine 750 funt sterling baýragy gowşurdy.Staffordshire, Derbishire we Wrexham-da 11 zawody bolan öndüriji, 12 aýdan gowrak işleýän edara işgärleri bilen birlikde 6000-den gowrak işgäri töleýär.Geçen ýyl ýerine ...
  Koprak oka
 • 3D çap etmek isleginiň artmagy Gaty döwlet yşyklandyryş bazaryna itergi berýär

  Pune, Maharaştra, 2022-nji ýylyň 18-nji oktýabry - Bazaryň öňdebaryjy gözleg firmasy “Maximize Market Research” başlangyç gözlegleriň jikme-jik seljermesi we ikinji derejeli gözlegleriň giňişleýin seljermesi bolan “2022-nji ýylda gaty döwlet yşyklandyryş bazary” atly analitik hasabat ýaýratdy.MMR analizlerine görä ...
  Koprak oka
 • Günorta Yorkorkşirde 300 iş ýerini döredýän täze akylly zawod üçin işe kabul etmek başlaýar.

  Öndüriji Lontra, Donkaster Şeffild howa menzilindäki 17 million funt sterlingli akylly zawodda garşy almak üçin 300 işgäri işe almagyň birinji tapgyryny başlady.Midlands Corporation esasy pudaklar üçin ýokary bahaly senagat enjamlaryny dizaýn edýär, öndürýär we eksport edýär we täze sahypa p ...
  Koprak oka
 • 2022-nji ýylda ajaýyp baýramçylyk sowgatlary üçin 12 aşhana gap-gaçlary

  ZDNET teklipleri birnäçe sagat synag, gözleg we deňeşdirme söwdasyna esaslanýar.Üpjün ediji we satyjy sanawlary we beýleki degişli we garaşsyz gözden geçiriş sahypalaryny goşmak bilen iň oňat çeşmelerden maglumatlary ýygnaýarys.R üçin nämäniň möhümdigini bilmek üçin müşderileriň synlaryny üns bilen öwrenýäris ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3
Gepleşeliň
Islegleriňizi anyklamaga kömek edip bileris.
+ Biz bilen habarlaşyň