76720762_2462964273769487_8013963105191067648_o

2022 Täze LED fan çyrasy - Pioner seriýasy

Tomus ýuwaşlyk bilen ýakynlaşýar we temperatura kem-kemden gyzýar.Tomusda nädip sowap bileris?Redaktor hemmeler üçin tomus täzeligi tolkunyny döretdi: Wanju Pioneer seriýaly janköýer çyralary.

Wanju fan çyrasy ýokary çykdajyly we kepillendirilen hil bilen ussatlyk bilen guýulýar.Ygtybarly ýokary hilli önüm!

Ilki bilen janköýer çyralarymyzyň önümçilik bäşligine göz aýlalyň!

boşluk yşyklandyryşy.1
boşluk yşyklandyryşy.2

Wanju Lighting Technology Co., Ltd., Guangdong welaýatynyň Zhongşan şäheriniň Sýaolan şäheriniň 11-nji Wençeng West Road-da, "Dünýäniň ýagty paýtagty" gadymy şäherine ýanaşyk ýerde ýerleşýär.Ylmy barlaglary, önümçiligi we satuwy birleşdirýän tehnologiýa esaslanýan ýaşyl yşyklandyryş kärhanasy.Kompaniýanyň önümleri täjirçilik yşyklandyryş, ofis yşyklandyryşy, senagat yşyklandyryşy we beýleki amaly meýdanlary öz içine alýar.Garaşsyz barlaghanalar we uly göwrümli önümçilik liniýalary bilen önümler dünýäniň dürli sebitleriniň sertifikatyndan geçdi, Wanju "müşderi merkezi, müşderiler üçin gymmatlyk döretmek" esasy düşünjesine ünsi jemledi, içerki we daşary ýurtlarda ýokary hilli ýeňiş gazandy. önümler we çalt jogap.Birinji derejeli müşderileriň güýçli makullamagy we hyzmatdaşlygy!

Aboveokardakylar güýçli kuwwatly önümçilik bazalarymyzdyr.
Indi baş gahryman “Pioneer” seriýaly janköýer çyralary gelýär!

Daş görnüşi: pleönekeý, nepis, atmosfera, lampalaryň we janköýerleriň ajaýyp utgaşmasy, owadan, moda we giňişlik tygşytlaýjy, çeper atmosferadan doly.

 potolok çyrasy

Janköýer pyçagy gowy çeýeligi we aýlanýan diametri 106 sm bolan kompýuter materiallaryndan ýasalýar.

Howa akymyny dykyz kesip, tebigy ýeliň amatly tejribesini dikeldip bilerpotolok çyrasy.4

Öndürijiligi: Wanju janköýer çyrasy ýokary hilli LED ýagtylyk çeşmesini kabul edýär, stroboskopik, üç reňkli sazlama, dürli öý stilleri bilen deňeşdirmek aňsat.

potolok çyrasy.5

Homeyly ak çyra, öý üçin ýagty;tebigy yşyk, rahat we tebigy;ýyly sary çyra, size ýyly we rahat duýgy berýär.

potolok çyrasy.6

Wagtlaýyn funksiýa, wagt awtomatiki ýapylmak, aladasyz we güýç tygşytlamak bilen akylly uzakdan dolandyrmak.

Performanceokary öndürijilikli üýtgeýän ýygylyk hereketlendirijisini, ses, durnuksyz we ygtybarly işlemek, ýokary netijelilik we energiýa tygşytlamak.

potolok çyrasy.7

Alty tizlikli ýeliň tizligi maşgalanyň dürli ýel zerurlyklaryny kanagatlandyrmak we öýde amatly tejribe getirmek üçin erkin üýtgedilip bilner.

potolok çyrasy.8

Öňe we ters funksiýany goldaň, islegiňize görä salkyn şemaldan öňe geçiň, salkyn tebigy şemaldan lezzet alyň;kondisioner hyzmatdaşyna ters öwrülişik, tutuş jaýyň howa aýlanyşyny öňe sürmek we kondisioner sindromynyň öňüni almak!

potolok çyrasy.9

Kondisioner amatly bolsa-da, dürli kondisioner keselleri barada her kimiň bilýändigine ynanmak.Janköýer çyralary bu meseläni siziň we maşgalaňyz üçin gowy çözüp biler., hem çyra, hem janköýer.Iki taraplaýyn täsir içerde yşyklandyryş we sowatmak zerurlyklaryny çözýär we giňişligiň ulanylyşyny gowulandyrýar.

Wanju fan çyrasy ýönekeý we amaly, täze we owadan, öý we ofis üçin elmydama iň oňat zat bar, geliň we saýlaň!


Iş wagty: Awgust-05-2022
Gepleşeliň
Islegleriňizi anyklamaga kömek edip bileris.
+ Biz bilen habarlaşyň