76720762_2462964273769487_8013963105191067648_o

“Dassault Systèmes” elektron akymly arassalaýjy we yşyklandyryş bilen durnukly dizaýny öz içine alýar

COVID-19 pandemiýasy dizaýnerlere bir zat öwreden bolsa, öýde işlemegiň wajyplygy we onlaýn işleşmek, pikir alyşmak we pikir alyşmak we işiň dowamlylygyny saklamak ukybydyr.Dünýä açylansoň, maşgala we dostlar birleşip, ýene-de bu şahsy ýerlere hoş geldiňiz.Ygtybarly, arassa we sagdyn jaýlara we iş ýerlerine zerurlyk öňküsinden has möhümdir.Senagat dizaýneri we “Paredo” studiýasynyň esaslandyryjysy Toni Parez-Edo Martin, “Dassault Systemes” -iň “3DEXPERIENCE” bulut platformasyny e-akym diýlip atlandyrylýan innowasion howa arassalaýjy düşünjesini döretmek üçin ösdürdi.Dizaýn, motorly maýatnik çyrasy hökmünde howany arassalamak we howa çalşygy funksiýalaryny gizleýär.
“Taslama işim, 2021-nji ýyldaky elektron halas ediş sport awtoulag taslamasynda ýüzlenýän şäher saglygy goraýyş hereketi ýaly daşky gurşaw we jemgyýetçilik meselelerine innowasion jogaplary tapmagy maksat edinýär.Hasabat, biz şäher ýerlerinde howanyň hili barada eşitdik, ýöne bu pandemiýa öýlerimizdäki we daşardaky zatlar, dem alýan howamyz, tutuş öýümiz ýa-da iş ýerlerimiz bilen gyzyklandy "-diýdi Toni Toni Parez - Exclusive söhbetdeşlik dizaýnboom magazineurnaly üçin Edo Martin bilen.
Şiftden asylan elektron akymly arassalaýjylar otagyň üstünde statiki ýa-da kinematiki görnüşde ýüzüp, amaly ýa-da rahatlandyryjy ýagtylyk atmosferasyny döredýär.Iki gatly inçe pyçaklar aşaky süzgüç ulgamyna howa çekilip, arassalanyp, ýokarky ganatlara ýaýradylandan soň rahat hereket edýär.Bu, elleriň hereketi sebäpli otagyň birmeňzeş howa çalşylmagyny üpjün edýär.
"Ulanyjylar önümiň wirusyň bardygyny yzygiderli duýdurmagyny islemeýärler, ýöne ýaşaýjylaryň howpsuzlygyny üpjün etmeli" -diýdi dizaýner.“Maksat, yşyklandyryş ulgamy bilen öz işini gizlin gizlemek.Köpugurly howany arassalamak yşyklandyryş ulgamy bilen birleşdirýär.Şiftden asylan çilim ýaly, howa çalşygyny we yşyklandyryşy kanunlaşdyrmak üçin ajaýyp.
Süňkünden howany arassalaýjynyň nähili organiki bolandygyny görüp bilersiňiz.Tebigy görnüşi we hereketi onuň düşünjesine gönüden-göni täsir edipdir.Şahyrana netije Santiago Calatrava, Zaha Hadid we Antoni Gaudiniň binagärlik işinde tapylan görnüşleri görkezýär.Calatrava umbracle - Walensiýada biodürlüligi gorap saklamaga gönükdirilen kölegeli şekilli egrilen ýol, deňeşdirmäni görkezýär.
“Dizaýn tebigatdan, matematikadan we binagärlikden ylham alýar we dinamiki görnüşi gaty şahyrana we duýgyly.Santiago Calatrava, Zaha Hadid we Antoni Gaudi ýaly adamlar dizaýna ylham berdiler, ýöne diňe bir däl.Bulutda Dassault Systemes 3DEXPERIENCE ulandym.Täze platforma programmasy, amaly howa akymy üçin topologiýa optimizasiýasydyr. Bu howa akymyny we giriş parametrlerini simulirlemek arkaly şekil döredýän programma üpjünçiligi, soň bolsa dürli dizaýnlara öwürýärin. Asyl görnüşi gaty organiki we olar bilen eserleriň arasynda meňzeşlik bar şahyrana bolan meşhur binagärlerden "diýip, Toni düşündirdi.
Ylham ele alynýar we çalt dizaýn ideýalaryna öwrülýär.Düşünjeli tebigy eskiz goýmasy we 3D eskiz gurallary konseptual 3D göwrüm döretmek üçin ulanylýar, diagrammalary kärdeşler bilen paýlaşmagy aňsatlaşdyrýar.3D nagyş şekilli dörediji güýçli algoritmiki generator modelleri bilen nagyşlary öwrenýär.Mysal üçin, tolkunly ýokarky we aşaky ýüzler sanly modelleme programmasy arkaly döredildi.
“Men elmydama modullyk, durnuklylyk, bionika, kinetiki ýörelgeler ýa-da çarwa ulanmak ýaly dürli innowasiýa oklaryny görkezmek üçin 3D eskizlerden başlaýaryn.3D egriler maňa ilkinji geometriýany döretmäge, yza gaýdyp we görnüşi üýtgedip bilýän CATIA Creative Design programmasyny ulanýaryn, dizaýny öwrenmegiň iň amatly usulydygyna göz ýetirdim "-diýdi dizaýner. .
Toniniň innowasiýa işi arkaly dizaýnerler köplenç kompaniýanyň hünärmenleri, inersenerleri we beýleki dizaýnerleri bilen bulutdaky Dassault Systemes 3DEXPERIENCE platformasynda täze programma üpjünçiligini synap görmek we synagdan geçirmek üçin hyzmatdaşlyk edýärler.Bu platforma, ähli elektroniki dizaýn dizaýny üçin ulanylýar.Onuň doly gurallar toplumy döredijilere howa arassalaýjylaryny göz öňüne getirmäge, görkezmäge we synagdan geçirmäge, hatda mehaniki, elektrik we beýleki ulgam talaplaryna düşünmäge mümkinçilik berýär.
"Bu taslamanyň ilkinji maksady guraly synamak däl-de, hezil etmek we ideýanyň mümkinçiliklerini öwrenmek" -diýdi Toni.“Şeýle-de bolsa, bu taslama maňa Dassault Systèmes-den täze tehnologiýalary öwrenmäge kömek etdi.Programmalary ösdürmek üçin tehnologiýalary birleşdirýän ajaýyp inersenerler köp.Bulut arkaly, howa arkaly täzelenmeler döredijiniň gural gutusyna täze goşmaçalar goşýar.Synag eden ajaýyp täze gurallarymyň biri, howa arassalaýjysyny ösdürmek üçin ajaýyp dizaýn öndürijisi bolan akym sürüjisi boldy, sebäbi howa akymynyň simulýasiýasy.
Ulgam, dünýäniň islendik ýerinden beýleki dizaýnerler, inersenerler we gyzyklanýan taraplar bilen döretmäge we hyzmatdaşlyga mümkinçilik berýär.
3DEXPERIENCE platformasynyň täsirli we ösýän gural gutusy, köp domenli bulut tebigaty bilen üsti ýetirilýär.Ulgam islendik ýerden beýleki dizaýnerler, inersenerler we gyzyklanýan taraplar bilen döretmäge we hyzmatdaşlyga mümkinçilik berýär.Bulut elýeterliligi sebäpli, internete girýän islendik işgär taslamalary döredip, göz öňüne getirip ýa-da synag edip biler.Bu, Toni ýaly dizaýnerlere hakyky wagtda ideýadan wizuallaşdyrma we gurnama dizaýnyna çalt we aňsat geçmäge mümkinçilik berýär.
“3DEXPERIENCE platformasy, 3D çap etmek ýaly web hyzmatlaryndan başlap, hyzmatdaşlyk mümkinçiliklerine çenli gaty güýçlidir.Döredijiler bulutda gaty çarwa, döwrebap görnüşde döredip we aragatnaşyk gurup bilerler.Üç hepde Günorta Afrikanyň Keýptaun şäherinde bu taslamanyň üstünde işledim "-diýdi.
Toni Parez-Edo Martin elektron akym arassalaýjy, geljegi uly taslamalary ideýadan önümçilige çalt we netijeli düşünmek ukybyny görkezýär.Simulýasiýa tehnologiýasy dizaýn prosesinde has gowy kararlar üçin pikirleri tassyklaýar.Topologiýa optimizasiýasy dizaýnerlere has ýeňil we has organiki şekilleri döretmäge mümkinçilik berýär.Ekologiýa taýdan arassa materiallar öndürijilik talaplaryny göz öňünde tutup saýlandy.
“Döredijiler hemme zady bir bulut platformasynda dizaýn edip bilerler.Dassault Systèmes-iň durnukly materiallar gözleg kitaphanasy bar, şonuň üçin howa arassalaýjylary bioplastikadan 3D görnüşde çap edip bolýar.Şahyry, dowamlylygy we tehnologiýany garyşdyryp, taslama şahsyýet goşýar.3D çap etmek köp erkinlik hödürleýär, sebäbi iň ýeňil materiallary saýlap alanyňyzda sanjym galyplary bilen gazanyp bolmajak şekilleri döretmäge mümkinçilik berýär.Diňe ekologiýa taýdan arassa bolmak bilen çäklenmän, çilim hökmünde hem hyzmat edýär "-diýdi.
“Dassault Systèmes” -den “3DEXPERIENCE” platformasy ideýadan önümçilige geçmek üçin ýeke-täk ulgamdyr.
Önüm maglumatlaryny we maglumatlary gönüden-göni öndürijiden almak üçin bahasyna ýetip bolmajak gollanma, şeýle hem taslama ýa-da programma düzmek üçin baý maglumat nokady bolup hyzmat edýän giňişleýin sanly maglumatlar binýady.


Iş wagty: Awgust-11-2022
Gepleşeliň
Islegleriňizi anyklamaga kömek edip bileris.
+ Biz bilen habarlaşyň