76720762_2462964273769487_8013963105191067648_o

Guanç Guangzhouou halkara yşyklandyryş sergisinde VACE

3-nji awgustda, Guanç Guangzhouou Pazhou sergi merkezinde 27-nji Guanç Guangzhouou halkara yşyklandyryş sergisi (2022 Guangya sergisi) uly dabara bilen geçirildi."Täze döwür, täze jogapkärçilikler" mowzugy bilen bu sergi 13 ýurtdan we sebitlerden 1,288 marka sergisini jemleýär, umumy sergi meýdany 110 000 inedördül metr bolup, 11 sergi zaly bar.Hemişe bolşy ýaly, sergä gatnaşyjylaryň biri hökmünde Wanju Lighting sergide ajaýyp görnüşe eýe boldy we täze eýýamda öýi akylly yşyklandyryş çözgütleriniň doly sahnasy bilen üpjün etmegi maksat edinýär.

Bu sergide “Akylly öýleri güýçlendirýän aşa akylly täze önümler” mowzugy bolan Wanju Lighting, serginiň ilkinji gününde köp sanly serginiň iň meşhur ýerine öwrülýär.Sergi stendi täze önümleri görmäge, tejribe almaga we gepleşik geçirmäge, “sergi meýdançasynyň” ajaýyp keşbini döredýän müşderiler bilen doldy!

boşluk yşyklandyryşy.1

Househli jaý akylly doly sahna yşyklandyryşy

Çyra / çyra çyralarynyň önüm çyzgysy yşyk çyralaryny, çyra çyralaryny, çyzykly panjara çyralaryny we ýerüsti çyralary öz içine alýar.Sürüji, dürli öndürijileriň akylly modullaryna gabat gelýän adaty akylly modul interfeýsi bilen enjamlaşdyrylandyr.Içerki we ýerüsti gurnamany goldaň.Öý bazasyny we aksent yşyklandyryş zerurlyklaryny kanagatlandyryň.

yşyk .1 yşyk.2

Magnit sorujy önüm çyzygy üç seriýany öz içine alýar: M20, M30 we M-mini.Lightagtylyk yşyklandyryş moduly, suw joşmagy yşyklandyryş moduly, panjara yşyklandyryş moduly, panjara swing burç yşyklandyryş moduly we asylan sim yşyklandyryş moduly.Içine oturdylan, üstki gurnalan we asylan sim gurnamagy goldaň.Esasy markalaryň akylly modullary bilen gabat gelip biler.Garamtyl we reňk gabat gelýän we sahna ulanylyşyna göz ýetiriň.

magnit ýol çyrasy .1 jadyly ýol çyrasy.2

Gytaklaýyn yşyklandyryş önüm çyzygy I15 we I15pro iki seriýany öz içine alýar.Erkin bölünip bilinýän dürli uzynlyklar we güýç opsiýalary bar.Dürli sahnalaryň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin dürli ýagtylyk paýlaýyş wariantlary bar.Şol bir wagtyň özünde, garalmagy we reňkiniň gabat gelmegini amala aşyrmak üçin dürli protokollaryň dolandyryş gutulary bilen gabat gelip biler.Kosmos eýwanyna, diwara, göni göni çyzyk ýa-da gytaklaýyn yşyklandyryş zerurlyklaryna ulanylýar.

ünsi.1 ünsi.2

Bezeg yşyklandyryş önüminiň çyzgysy diwar çyralaryny, pol çyralaryny, nahar çilimlerini we aýak çyralaryny öz içine alýar.Okislenme çyzuw prosesi, ýokary hilli elektroplatasiýa prosesi, aýna guýmak prosesi we ş.m. Funksional yşyklandyryş amala aşyrylanda, giňişligi bezemekde we ýaşaýşyň hilini ýokarlandyrmakda möhüm rol oýnaýar.Gurnama usullary: asylýan sim görnüşi, ýerüsti görnüşli görnüş, diwara gurlan görnüş we ykjam görnüş we ş.m. Esasy markalaryň akylly modullary bilen gabat gelip biler.Garamtyl we reňk gabat gelýän we sahna ulanylyşyna göz ýetiriň.

diwar çyrasy.1 yşyklandyryjy.2potolok çyrasy.1 çyzykly yşyk.1 potolok çyrasy.3

Täze düşünje önümi, DIY, çeýe we amatly gurnama bilen birleşdirilip we gabat gelip bilýän ýumşak we gaty çyzykly lampalaryň we nokat ýagtylyk çeşmeleriniň, patentlenen magnit dokma interfeýsiniň dürli kombinasiýalaryny kabul edýär;pol, asma sim we diwara gurnamak ýaly dürli usullar bilen gurnalyp bilner.Dolandyryş usuly simli we simsiz garalamak we reňk bilen deňeşdirmek we aýdym-saz ritminiň, ýagtylygyň we kölegäniň giňişliginiň täsirini amala aşyryp bilýän akylly dokma interfeýsi saklanýar.Telewizor fonunda, stolda, nahar saçagynda we ş.m. ulanylyp bilner.

Abraýly metbugat onlaýn göni ýaýlymda

Zunzhiguang Lighting-iň tanymal yşyklandyryş hünärmeni jenap Su, Wanju ultra inçe magnit soruşy we asman çyralary ýaly täze önümleriň açylmagyna ünsi jemläp, göni efirde göni ýaýlymda hasabat bermek üçin Wanju yşyklandyryş stendine geldi. !

WACE DURMUŞ.1 WACE DURMUŞ.2

4-nji awgustda öýlän Wanju Lighting kompaniýasynyň önüm müdiri jenap Liu Keping ýeňil saglyk we akylly yşyklandyryşyň täze üpjünçilik zynjyry boýunça serhetaşa foruma gatnaşmaga çagyryldy we mowzugy bolan gury önümlerden doly getirdi. "Bütin jaý üçin akylly we ähli ssenariý yşyklandyryş programma çözgütleri".Gowy çykyş!

WACE DURMUŞ.3 WACE DURMUŞ.4

Şol wagt görkezişimize baryp görmedik bolsaňyz, has köp barlamak we biz hakda has köp bilmek üçin zawodymyza gelip bilersiňiz!

boşluk yşyklandyryşy.2

Wanju yşyklandyryş fabriginiň salgysy: Guangdong welaýatynyň Zhongshan şäheri, Sýaolan şäheri, Wençeng günbatar ýoly, 11-nji köç.

Müşderilere islendik wagt zawoda baryp görmäge hoş geldiňiz!


Iş wagty: 17-2022-nji awgust
Gepleşeliň
Islegleriňizi anyklamaga kömek edip bileris.
+ Biz bilen habarlaşyň